Go To Brand 2 – Rozwój marki NeuroCar na rynkach zagranicznych poprzez udział firmy Neurosoft w programie promocji branży IT/ICT

Celem realizacji projektu jest promocja marki NEUROSOFT na rynkach perspektywicznych dla branży Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w celu zwiększenia sprzedaży.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie przychodów z działalności eksportowej, która obecnie przynosi 32% przychodów, jednak korzystne tendencje wzrostowe na rynkach krajów wysoko rozwiniętych oraz
krajów Bliskiego Wschodu pozwalają założyć wzrost udziału eksportu do 45-50%.

Do najważniejszych rezultatów projektu będzie należało:

  • realizacja sprzedaży na rynkach dotąd przez Spółkę niespenetrowanych,
  • zintensyfikowanie powiązań wnioskodawcy z partnerami zagranicznymi,
  • zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej i firmowej wnioskodawcy na rynkach zagranicznych.

Wyniki projektu zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy.

Wartość projektu 514.300,00 PLN, dofinansowanie 308.580,00 PLN.

Spółka Neurosoft podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Projekt zakończy się w grudniu 2020 roku.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.