Projekt ISKIP

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.3.1 –nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-0147/08-00. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w latach 2009-2010; wdrażanie wyników prowadzone jest od 2011 do chwili obecnej.

Celem projektu Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP było stworzenie rozwojowego systemu identyfikującego cechy pojazdów (marka, model, kolor, tablica rejestracyjna) w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony granic, oraz ograniczenia ilości przestępstw kradzieży oraz wykroczeń drogowych.

Głównym celem badawczym projektu było opracowanie i wdrożenie nowego typu samouczącego się algorytmu oraz rozwiązań technicznych i programistycznych związanych z pobieraniem i przetwarzaniem danych (w powiązaniu z europejskimi
i krajowymi bazami danych). W szerszym kontekście projekt przyczynił się do włączenia zespołu badawczego Wnioskodawcy w istotny dla rozwoju nauki nurt badawczy związany z priorytetem 7PR „Bezpieczeństwo”.

Prace prowadzone w ramach projektu skupiały się głównie na opracowaniu możliwości wykorzystania i wzajemnego łączenia nowych i istniejących technologii, które umożliwią realizację poniższych celów szczegółowych:

Opracowanie modelu autonomicznego punktu pomiarowego, umożliwiającego automatyczną identyfikacją marki, modelu oraz typu pojazdów, przy zastosowaniu wideo detekcji.

Połączenie algorytmów rozpoznawania tablic rejestracyjnych z identyfikacją marki, modelu oraz koloru pojazdu.

Opracowanie systemu weryfikującego rozpoznane dane na podstawie danych udostępnianych przez funkcjonujące już rejestry danych, takie jak: rejestr pojazdów
i tablic rejestracyjnych w SIS II, rejestr CEPIK czy też rejestr skradzionych pojazdów zarządzany przez Interpol.

Opracowanie rozwiązania wykonującego preselekcję i wskazującego pojazdy, dla których powinno się wykonać kontrolę szczegółową.

Opracowanie systemu automatycznej informacji odpowiednich służb upoważnionych do wykonania szczegółowej kontroli pojazdów.

Testy w warunkach rzeczywistych.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Do chwili obecnej w ramach komercyjnego wdrożenia systemu wykonano ponad 50 punktów pomiarowych (w tym ponad 20 połączonych z wagami dynamicznymi). System funkcjonuje w takich miastach jak Warszawa, Płock, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Włocławek, Czersk, Ostrołęka, Jelenia Góra, Radom oraz na drogach DK 1, DK 3, DK 7, DK 8, DK 50, DK 62 pomiędzy tymi miastami.

System jest wykorzystywany również przez służby specjalne, tzn. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Centralne Biuro Śledcze.

Strona internetowa Projektu: http://www.iskip.edu.pl/