Projekt Zielony Transfer

firma Neurosoft jako przedsiębiorca brała udział w projekcie stażowym realizowanym przez w Gminę Wrocław – Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Działania 8.2 (Poddziałania 8.2.1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poprzedzony miesięcznym okresem próbnym realizowany był od marca 2011 do lipca 2012 r Pomoc przyznana w ramach projektu była pomocą de minimis wyrażaną sumą wynagrodzenia Stażysty.

W związku z udziałem w projekcie „Zielony Transfer” firma Neurosoft podjęła współpracę z pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. Celem współpracy było opracowanie modelu ruchu dla układu komunikacyjnego, w którym realizowana jest pełna identyfikacja pojazdu poprzez rozpoznawanie numeru rejestracyjnego. Efektem było rozwinięcie nowego produktu NeuroCar Red Light o nowe funkcje, stworzenie nowego zespołu w dziale aplikacji, który zajmuje się tym produktem (zatrudnienie dwóch dodatkowych osób) a także utrwalenie współpracy z Politechniką Wrocławską- Instytutem Informatyki, Automatyki i Robotyki poprzez regularne konsultacje z dr. Tomaszem Surmaczem w obszarze, jaki był przedmiotem odbytego stażu.

Strona internetowa projektu: http://wca.wroc.pl/Zielonytransfer/strona/o-projekcie