Janusz Wrobel nowym członkiem Zarządu ITS Polska

We wtorek 17 maja 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS Polska, podczas którego zostało wybrane nowe kierownictwo stowarzyszenia. Jednym z członków siedmioosobowego zarządu po raz pierwszy został Prezes Neurosoftu, Janusz Wrobel. Natomiast Cezary Dołęga, Wiceprezes wrocławskiej spółki, został przyjęty do Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS.

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA działa od 2007 roku. Organizacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i wspiera budowę nowoczesnego rynku transportowego. ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji o tym, co Inteligentne Systemy Transportowe mogą zaoferować dla poprawy działania transportu, a w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu ochrony środowiska.

Na walnym zebraniu, podczas tegorocznego Polskiego Kongresu ITS, wybrano nowy Zarząd na lata 2016-2019. Prezesem organizacji został dr inż. Tomasz Kamiński, a pozostałymi członkami: Piotr Krukowski, Marek Litwin, Mariusz Kołkowski, Janusz Wrobel, Wiesław Graczyk i Przemysław Rzeźniewski.

Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia i składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych na okres trzech lat. Na pierwszym posiedzeniu kierownictwa z tego grona zostanie wyłoniony także wiceprezes ITS Polska. Praca zarządu polega na podejmowaniu uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków kierownictwa, w tym prezesa organizacji. Do kompetencji zarządu stowarzyszenia należy m.in.: reprezentowanie organizacji na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków ITS Polska oraz zarządzanie majątkiem i finansami.

Prezes Neurosoftu w trakcie trzyletniej kadencji planuje wykorzystać zdobyte doświadczenie, posiadane relacje oraz kompetencje własne i firmy Neurosoft w celu wsparcia rozwoju inteligentnych systemów transportu i całego stowarzyszenia. Ponadto chciałby współpracować z siostrzanymi organizacjami w Europie i na świecie. Janusz Wrobel jako członek zarządu ma zamiar zadbać również o promocję i wsparcie działań eksportowych pozostałych działaczy, poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, w szczególności wykorzystanie przedstawicielstw dyplomatycznych RP (ambasady, WPHI).
IX Polski Kongres ITS był też okazją do aktualizacji składu Rady Programowej, która jako organ doradczy przedstawia ekspertyzy zarządowi oraz proponuje kierunki rozwoju organizacji. Jednym z nowych członków rady został Cezary Dołęga, Wiceprezes Neurosoftu.

Zobacz również

Neurosoft na Kongresie ITS Warsaw 2018

22 i 23 Maja 2018 roku odbył się polski kongres ITS w Warszawie, w którym Neurosoft miał zaszczyt uczestniczyć, prezentując nasze rozwiązania Weight-in-Motion i NeuroDrone.

Więcej

Neurosoft na targach Traffex 2019 w UK

W dniach od 3 do 4 kwietnia Neurosoft miał przyjemność brać udział w targach Traffex 2019.Targi te są dla nas wspaniałą okazją do networkingu i poszerzania wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorycznych targów i juz czekamy na następne.

Więcej

Zobacz więcej aktualności