Wola Dębińska – preselekcyjny system ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu

Zadaniem systemu jest wykrywanie przeciążonych pojazdów ciężarowych i powiadamianie o tym inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego pełniących służbę w punkcie pomiarowym, w którym zainstalowana jest stała stacja ważenia z wagą certyfikowaną.

Beneficjent:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Termin realizacji:

październik – grudzień 2009r.

Miejsce realizacji:

Droga krajowa nr 4 na odcinku Kraków-Tarnów w miejscowości Wola Dębińska

Opis projektu:

Degradacja infrastruktury komunikacyjnej, wynikająca z nadmiernego przeciążenia dróg, staje się coraz silniej postrzeganym problemem instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w Polsce. Oznacza to, że koniecznym jest między innymi zadbanie o umiarkowane zużycie dróg poprzez kontrolę wagi pojazdów z nich korzystających. Nawet drogi bardzo dobrej jakości narażone są na zniszczenie wówczas, gdy pojazdy ciężarowe poruszające się po nich przekraczają założone w normach (i projektach) obciążenia. Z powszechnie przyjmowanego prawa czwartej potęgi wynika, że przejazd jednego samochodu ciężarowego normatywnego z obciążeniem 100 kN/oś wywiera taki wpływ na nawierzchnię, jak przejazd 160 tys. samochodów osobowych o nacisku 5 kN/oś. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku dwukrotnie większym – 200 kN/oś – powoduje 16-krotnie większe zniszczenie nawierzchni, czyli równoważne przejazdowi ponad 2,5 mln pojazdów osobowych.

Rozwiązaniem jest zastosowanie systemu preselekcji wagowej pojazdów. System taki wspomaga pracę kontrolerów Inspekcji Transportu Drogowego, umożliwiając im skoncentrowanie uwagi wyłącznie na tych pojazdach, które faktycznie przekraczają dopuszczalne normy (11,5 t nacisku na oś, 42 t masy całkowitej). Zadaniem systemu jest wykrywanie przeciążonych pojazdów ciężarowych i powiadamianie o tym inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego pełniących służbę w punkcie pomiarowym, w którym zainstalowana jest stała stacja ważenia z wagą certyfikowaną.

Wykrycie pojazdu przeciążonego następuje w ruchu, bez jego zatrzymywania. System w ciągu kilku sekund generuje powiadomienie (sygnał dźwiękowy) oraz pokazuje na monitorze dane pojazdu pozwalające na jego identyfikację (zdjęcie, numer rejestracyjny, typ, ciężar). Na podstawie takich informacji inspektor może zatrzymać pojazd i wykonać dokładną kontrolę, ważąc dodatkowo pojazd na wadze certyfikowanej.

W skład Systemu Preselekcji Wagowej w Woli Dębińskiej wchodzą następujące elementy:

• dwa stanowiska preselekcyjne do ważenia pojazdów w ruchu (oddalone od siebie o ok. 1,8 km), wyposażone w:

– zespół czujników wagowych (kwarcowe czujniki nacisku Kistler Lineas® Quartz Sensor, typ 9195F),

– zespół czujników pętlowych (dla modułu klasyfikacji pojazdów TDS 821R),

– moduł pomiaru ciężaru, prędkości i typu pojazdu

– zespół specjalnie wyposażonych kamer CCTV (Bosch) wraz z systemem do wizualnej identyfikacji pojazdów, np. do automatycznego rozpoznawania numerów na tablicy rejestracyjnej

• punkt kontroli na stałej stacji ważenia (posterunek ITD), umieszczony dokładnie między stanowiskami preselekcyjnymi

• centralne repozytorium danych

Informacje z punktów ważenia preselekcyjnego są wyświetlane na monitorze komputera w punkcie kontroli ITD. Pojawia się obraz pojazdu z dokładnym opisem pojazdu i typem wykroczenia, inspektor może też sprawdzić jego załadunek lub długość pojazdu dzięki kamerze poglądowej „od góry”, może być też powiadomiony np. o przejeździe pojazdu, który w przeszłości popełniał już wykroczenia. Każde nowe wykroczenie generuje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Wszystkie dane pomiarowe przesyłane są do centralnego repozytorium danych, gdzie są archiwizowane i poddawane analizie statystycznej. Aktualnie aktywowane są w systemie następujące rodzaje statystyk:

• Natężenia ruchu w zależności od czasu i typu pojazdu,

• Średnie prędkości pojazdów w zależności od czasu i typu pojazdu,

• Struktura ruchu tranzytowego i lokalnego w zależności od czasu,

• Liczba pojazdów o zadanej masie całkowitej w zależności od czasu,

• Indywidualne obciążenia osi w zależności od czasu.

Aktualnie istnieje także możliwość zdalnego pobierania skonsolidowanych, dziennych zestawień pojazdów wraz z ich parametrami w postaci plików tekstowych (CSV).

Informacje statystyczne są dostępne przez Internet jako serwis on-line.

Cel projektu:

Opracowanie i uruchomienie systemu preselekcji wagowej, stanowiącego wsparcie dla działań Inspektoratu Drogowego. Zadaniem systemu jest wykrywanie przeciążonych pojazdów ciężarowych i powiadamianie o tym inspektorów ITD pełniących służbę w punkcie pomiarowym.

Zobacz na mapie

Zakres zadań Neurosoft:

 

  • Dostawa, montaż i wdrożenie systemu wideoidentyfikacji pojazdów (rozpoznawania tablic rejestracyjnych),

  • Integracja systemu klasyfikacji pojazdów i ich ważenia z systemem wideoidentyfikacji,

  • Dostawa, konfiguracja i uruchomienie lokalnego systemu informatycznego do sterowania i zarządzania punktami pomiarowymi,

  • Uruchomienie transmisji danych do centralnego repozytorium danych.

  • Dostawa centralnego systemu kontroli dostępu, zarządzania i prezentacji informacji

  • Dostawa systemu umożliwiającego generowania analiz statystycznych

Inne realizacje

Zobacz inne realizacjie