A

ANPR (ang. Automatic Number Plate Recognition) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

ALPR (ang. Automatic License Plate Recognition) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

ALPR (ang. Automatic License Plate Reader) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

AVI (ang. Automatic Vehicle Identification) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych  

API (ang. Application Programming Interface) - interfejs programowania aplikacji, czyli sposób, w jaki programy komunikują się między sobą za pomocą ściśle określonego zestawu reguł i ich opisów

AVL (ang. Automatic Vehicle Location) - automatyczna lokalizacja pojazdów, czyli określanie i transmitowanie położenia geograficznego pojazdu. Najczęściej ustala się je przy użyciu systemu GPS oraz mechanizmu transmisji SMS, GPRS, satelitarnej lub naziemnej radiowej z pojazdu do odbiornika radiowego.

ANPR software - oprogramowanie do systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych

ANPR parking - automatyczna weryfikacja uiszczenia opłaty parkingowej na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych

automatic vehicle tracking (ang.) - system śledzenia pojazdów, który łączy wykorzystanie automatycznej lokalizacji pojazdu zamieszczonej w poszczególnych pojazdach z oprogramowaniem, które gromadzi te dane tworząc kompleksowy obraz lokalizacji pojazdów.

automatic vehicle identification (ang.) - automatyczne rozpoznanie pojazdu

automatic license plate reader (ang.) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

ARTR - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

AI (ang. Artificial Intelligence) - sztuczna inteligencja, czyli dziedzina badań starająca się wyjaśnić oraz wdrożyć zachowania inteligentne poprzez wykorzystanie procesów obliczeniowych.

Anonimizacja - proces uniemożliwiający odkrycie tożsamości

B

BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego

C

CPR (ang. Car Plate Recognition) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Car Tracking (ang.) - system śledzenia pojazdów, który łączy wykorzystanie automatycznej lokalizacji pojazdu zamieszczonej w poszczególnych pojazdach z oprogramowaniem, które gromadzi te dane tworząc kompleksowy obraz lokalizacji pojazdów.

car registration numbers (ang.) - numery rejestracyjne samochodu

car identification (ang.) - identyfikacja samochodu

CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) - system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

cloudITS - inaczej „ chmura obliczeniowa”, czyli  platforma stanowiąca bazę pomiarową (urządzenia rejestrujące różnego typu), obliczeniową (oprogramowanie, zarządzanie dostępem, informacje dla użytkowników) oraz analityczną.

D

DSRC (ang. Dedicated Short Range Communication) - jedno- lub dwukierunkowy bezprzewodowy kanał komunikacji z zasięgu krótkiego na średni, przeznaczony specjalnie do zastosowania w motoryzacji

E

EFC (ang. Electronic Fee Collection) - elektroniczny system pobierania opłat, który ma na celu wyeliminowanie opóźnień na drogach płatnych poprzez zbieranie opłat za przejazd drogą elektroniczną.

ETC (ang. Electronic Toll Collection) - elektroniczny system pobierania opłat, który ma na celu wyeliminowanie opóźnień na drogach płatnych poprzez zbieranie opłat za przejazd drogą elektroniczną.

eAkta - oprogramowanie umożliwiające, za pomocą internetu, dostęp pełnomocnikom i stronom do informacji związanych z prowadzoną sprawą w Sądzie.

eOrzeczenia - oprogramowanie umożliwiające anonimizację i prezentację orzeczeń oferowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sądom powszechnym. Portal jest ogólnodostępny dla wszystkich obywateli pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl.

G

GPRS (ang. General Packet Radio Service) - technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. Oferowana prędkość transmisji umożliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo.

GPS (ang. Global Positioning System) - jeden z systemów nawigacji satelitarnej obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) - organ powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.

GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) - urząd administracji rządowej w Polsce powołany jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.

I

ITS (ang. Intelligent Transport System) - Inteligentne Systemy Transportowe; systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

ICR (ang. Intelligent Character Recognition) - zaawansowane techniki typu OCR służące do rozpoznawania różnych rodzajów pisma, włącznie z pismem odręcznym, a także jego właściwości, takich jak krój czcionki, interlinia, etc.

IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) - placówka naukowa zajmująca się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.

L

LPR (ang. License Plate Recognition) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

LAPI (fr. lecture automatique de plaques d’immatriculation) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

LPR camera - kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Ludzie w Biznesie - serwis zawierający informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. W szczególności serwis zawiera komplet informacji o wszystkich podmiotach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS, a także publicznie dostępne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru Stowarzyszeń.

M

MLPR (ang. Mobile License Plate Reader) - automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

MMR (ang. Make and Model Recognition) - automatyczne rozpoznanie marki i modelu pojazdu oraz odczytanie jego koloru

N

NeuroCar Weigh-in-Motion - komputerowy system do automatycznego wykrywania wykroczeń związanych z przekraczaniem dopuszczalnego nacisku osi oraz identyfikacji ich sprawców. Działanie systemu opiera się na ważeniu dynamicznym bez zatrzymywania pojazdu, przy normalnej prędkości przejazdowej.

NeuroCar RedLight - system służący do wykrywania i identyfikacji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle.

NeuroCar Section Speed Control - system do pomiaru średniej prędkości pojazdów na danym odcinku drogi na wskazanym odcinku drogi. Wykrywa i rejestruje wykroczenie a następnie wysyła zarejestrowane dane do systemu nadrzędnego za pomocą dostępnego łącza transmisji danych.

NeuroCar AccessControl - automatyczny system umożliwiający kontrolę i monitoring pojazdów w strefach wydzielonych na podstawie identyfikacji wideo.

NeuroCar Vehicle Identification - system do identyfikacji pojazdów na bazie strumienia wideo z cyfrowej kamery przemysłowej, zamontowanej w pasie drogowym.

NeuroCar Statistics - system, który monitoruje ruch drogowy na określonym obszarze oraz analizuje jego wybrane parametry.

NeuroBiz - system informacji gospodarczej, który zawiera dane na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku, zaczerpnięte z dzienników urzędowych: Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polskiego B oraz Monitora Spółdzielczego B, a w przyszłości także z innych źródeł.

NeuroBiz API - system informacji gospodarczej, który zawiera dane na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku, zaczerpnięte z dzienników urzędowych: Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polskiego B oraz Monitora Spółdzielczego B, a w przyszłości także z innych źródeł.

NeuroScope - system służący do indeksowania dokumentów i wyszukiwania zawartych w nich informacji

NeuroGram - system do analizy morfoskładniowej (czyli określania lematu słowa, części mowy oraz dokładnego opisu gramatycznego) oraz powierzchniowej analizy składniowej tekstów pisanych w języku polskim.

NeuroCourt - grupa produktów stworzonych z myślą o poprawieniu komunikacji z obywatelami oraz transparentności sądów.

O

OBU (ang. On-board Unit) - urządzenie pokładowe zainstalowane w pojeździe silnikowym użytkownika drogi. Pozwala systemowi ETC pobierać opłatę poprzez dokładną identyfikację zarejestrowanego pojazdu i przetwarzać zgromadzone dane.

OCR (ang. Optical Character Recognition) - zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub stronie książki).

P

POS (ang. Point-of-sale) - materiały wspierające sprzedaż; sformułowanie to odnosi się do różnych rodzajów nośników reklamy typu BTL

R

R&D (ang. Research&Development) - działalność, zazwyczaj zespołowa, pracowników-badaczy, o charakterze naukowym lub technicznym, której celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez przewidzianych przez teorie czy koncepcje naukowe.

Red Light camera - kamera służąca do wykrywania i identyfikacji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle.

red light enforcement (ang.) - egzekwowanie łamania przepisów w postaci przejazdu na czerwonym świetle

S

Sensor - ang. czujnik

SynTalk - oprogramowanie do generowania mowy syntetycznej. Synteza mowy polega na zamianie tekstu zadanego w postaci znakowej na wypowiedź w postaci dźwiękowej. Wypowiedź odtwarzana jest przez dowolne urządzenie dźwiękowe.

T

transport systems telematics (ang.) - telematyka systemów transportowych, czyli rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów transportowych.

Tablica ADR - tablica oznaczająca przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych

Travel Time Management (TTM) - informacji o czasie podróży i możliwych objazdach

V

VAS (ang. Value-added Service) - usługa dodana; usługa oferowana w sieciach telekomunikacyjnych, kontrolująca usługi podstawowe lub wykorzystująca je do dostarczenia dodatkowych treści i możliwości nie uwzględnionych w specyfikacji standardu danego rodzaju sieci

vehicle number plates (ang.) - tablice rejestracyjne pojazdu

vehicle recognition (ang.) - rozpoznawanie pojazdu

vehicle identification (ang.) - rozpoznanie pojazdu

W

Web portal - ang. portal internetowy

Z

ZDiUM (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta) - organ miejski, który ma na celu dbanie o najwyższą jakość miejskich dróg wraz z ich infrastrukturą.